วิธี merge branch โดยมี vendor conflict

สมมติเรามี 2 Branch ชื่อว่า lemon กับ dev โดยเราต้องการ merge branch lemon ไปที่ branch dev ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้สำหรับ TortoiseGit

  1. swicth branch ไปที่ dev ( TortoiseGit > Switch/Checkout > Switch To Branch dev )
  2. merge branch lemon to dev ( TortoiseGit > Merge… > From Branch lemon)
  3. ลบ directory vendor ออกทั้งหมดจากนั้น commit ( Git Commit -> “dev”)
  4. เปิดไฟล์ composer.json แก้ไข conflict ต่างๆ อาจมาจากการลง package เพิ่ม
  5. cmd ไปที่ directory git แล้วพิมคำสั่ง composer update เพื่อทำการ install vender ใหม่ทั้งหมด
  6. Git Commit  เพื่อดูในส่วน comment จะมีข้อความบอกไฟล์อื่นๆที่ conflict ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์เว็บจริงๆแล้วที่ไม่ใช่ vendor เปิดไฟล์เหล่านั้นและแก้ conflict ต่างๆถ้ามี ปิดหน้าต่างไป ยังไม่ต้อง commit
  7. หลังจากแก้ไข conflict ครบหมดแล้วให้ Git Commit
  8. Push งานทั้งหมด (ผ่านการ merge และแก้ conflict) หมดแล้วขึ้นไปบน Remote server ( TortoiseGit > Push) โดยเลือก local เป็น dev และ remote เป็น dev

Related posts:

This entry was posted in git, knowledge. Bookmark the permalink.