ข้าม checkout step2 billing address

ที่ไฟล์ common/checkout/checkout.tpl
1. ค้นหา <div id=”payment-address”> แก้เป็น <div id=”payment-address” style=”display:none”> มันจะมี 2 ส่วน แบบ guest กับ logged

2.ค้นหา

$(‘#payment-address .checkout-content’).slideUp(‘slow’);
$(‘#payment-method .checkout-content’).slideDown(‘slow’);
แก้เป็น

$(‘#payment-address .checkout-content’).slideUp(‘slow’);
$(‘#shipping-method .checkout-content’).slideDown(‘slow’);

สำหรับแบบ guest
ค้นหา <div id=”shipping-address”>
แก้เป็น <div id=”shipping-address” <?php if (!$logged) { echo ‘style=”display:none”‘; }  ?>>

ที่ไฟล์ common/checkout/guest.tpl

ค้นหา <?php if ($shipping_required) { ?>
แก้เป็น <?php if ($shipping_required && 0) { ?>

Related posts:

This entry was posted in opencart. Bookmark the permalink.