ปัญหา window.postMessage across domains with iframe

หากคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ในการทำ widgets ด้วย iframe ใช้งานจากคนละ domain
1.เป็นบางครั้งที่ window.postMessage จากหน้า iframe content ไม่ยอมทำงานส่งข้อมูลออกไปที่หน้า parent ย้ำว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง
2.จากข้อ 1.) เป็นเพียงบาง Browser เช่น Chrome บ้าง Firefox บ้าง

ให้ลองตรวจสอบดังนี้
1.คำสั่ง window.postMessage , parent.postMessage , top.postMessage จะต้องทำงานภายใน page load สำเร็จ เราจึงต้องใส่โค้ดครอบดังนี้

$(document).ready(function() {
    window.parent.postMessage("I'm loaded", "*");
});

หรือ

window.onload = function() {
   window.parent.postMessage("I'm loaded", "*");
};

Related posts:

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.