unicode_decode

ถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องการแปลงข้อความที่มาเป็นรูปแบบอย่างนี้ (If you need to tranform unicode to utf) example

$str  = "\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e32\u0e27 4-16 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e48\u0e32(1104)"

ให้ใช้ฟังก์ชันตามด้านล่าง ( You can use below function)

function unicode_decode($str){
    return preg_replace("/\\\u([0-9A-F]{4})/ie", "iconv('utf-16', 'utf-8', hex2str(\"$1\"))", $str);
    }
    function hex2str($hex) {
    $r = '';
    for ($i = 0; $i < strlen($hex) - 1; $i += 2)
    $r .= chr(hexdec($hex[$i] . $hex[$i + 1]));
    return $r;
}

อย่างตัวอย่างนี้จะแปลงได้ คำว่า “รหัสผ่านต้องมีความยาว 4-16 ตัวอักษร ไม่สามารถใช้ ภาษาไทย และคอมม่า (1104)”

Related posts:

This entry was posted in เว็บไซต์. Bookmark the permalink.