dummy text Lorem Ipsum

    สำหรับ Designer คงจะต้องรู้จัก “Lorem Ipsum” เป็นอย่างดี แต่ว่าสำหรับ Programmer นั้นอาจจะแค่คุ้นๆผ่านๆตา เวลาที่จะต้องทำเว็บไซต์โดยใช้ theme สำเร็จรูป ที่แท้จริงแล้ว “Lorem Ipsum” คือ dummy text ซึ่งเป็นคำหรือข้อความ ที่ไม่มีความหมาย ใช้ใส่ใน template เพื่อให้การออกแบบเป็นไปได้อย่างเหมาะสม กลุ่ม Designer ทั้งหลายจึงกำหนดให้มี “ข้อความโครงร่าง” หรือที่เรียกว่า Dummy Text หรือ Placeholder Text และเมื่องานออกแบบนั้นผ่านกระบวนการตรวจสอบโครงร่างการออกแบบแล้ว จึงจะนำเนื้อหาจริงมาแทนที่ ซึ่งปัจจุบันได้มีการทำ dummy text ฉบับภาษาไทยแล้ว

ตัวอย่าง dummy text ฉบับภาษาอังกฤษ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ http://th.lipsum.com/

Related posts:

This entry was posted in knowledge. Bookmark the permalink.